Käyttöehdot

Ehtojen soveltamisala

 • Näitä käyttöehtoja sovelletaan sekä Autokorjaamo.fi -kuluttajakäyttäjän verkkopalveluun että myös Mycar -yrityskäyttäjän verkkopalveluun. Käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot ennen ryhtymistään palvelun käyttämiseen. Yrityskäyttäjän on oltava juridisesti pätevä hyväksymään käyttöehdot yrityksen puolesta.
 • Autokorjaamo.fi:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista etukäteen palvelun välityksellä.
 • Yrityskäyttäjät eivät voi kirjautua palveluun ilman yrityskäyttäjän sopimusta, lisätietoja info@autokorjaamo.fi.

Palvelun tuottaminen

 • Autokorjaamo.fi pyrkii tuottamaan palvelun huolellisesti ja ammattitaitoisesti sekä korjaamaan ripeästi käyttäjän ilmoittamat palvelussa mahdollisesti esiintyvät vikatilanteet. Autokorjaamo.fi ei muilta osin vastaa palvelussa esiintyvistä katkoksista tai virheistä tai palveluun syötettyjen tietojen muuttumisesta tai tuhoutumisesta.
 • Palvelun tuottaminen voi edellyttää tilapäisiä huoltokatkoksia. Autokorjaamo.fi pyrkii tiedottamaan niistä etukäteen.
 • Autokorjaamo.fi:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ilmoittamalla muutoksista etukäteen.

Käyttäjän tehtävät

 • Käyttäjä saa käyttää palvelua sen käyttöohjeiden mukaisesti.
 • Oman ajoneuvon lisääminen palveluun edellyttää aina palveluun kirjautumista.
 • Käyttäjä ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat lainvastaisia, kuormittavat palvelua, häiritsevät palvelun toimintaa tai aiheuttavat tietoturvariskin taikka joiden tarkoituksena on palvelun teknisen toteutustavan selvittäminen.
 • Käyttöoikeus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua elinkeinotoiminnan harjoittamista varten.
 • Alaikäiset tai muuten vajaavaltaiset käyttäjät saavat käyttää palvelua ainoastaan huoltajansa kirjallisella suostumuksella.
 • Käyttäjä huolehtii omalla vastuullaan olevien tehtäviensä hoitamisesta kuten palvelussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.
 • Käyttäjä hyväksyy, että ajoneuvon tiedot huoltohistorian osalta siirtyvät ajoneuvon luovutuksessa uudelle omistajalle. Huoltohistoriatiedoissa ei ole henkilötietoja tai palveluiden hintatietoja.

Palvelun hinta

Palvelu on käyttäjälle ilmainen.

Luottamuksellisuus

 • Autokorjaamo.fi noudattaa palvelun tuottamisessa henkilötietolain (523/1999) määräyksiä. Rekisteriseloste on saatavissa palvelun verkkosivuilta.
 • Palvelun tekninen toteuttaminen voi edellyttää evästeiden käyttämistä käyttäjien tunnistamiseksi. Autokorjaamo.fi ei kuitenkaan kerää niiden avulla yksilöllisiä tietoja käyttäjien liikkeistä palvelussa. Käyttäjä voi lisäksi Internet-selaimensa asetuksia muuttamalla estää evästeiden käytön.
 • Käyttäjän on pidettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti salassa. Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä, joka on tapahtunut hänen käyttäjätunnustaan ja salasanaansa käyttäen. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Autokorjaamo.fi:lle, jos hänen käyttäjätunnuksensa tai salasanansa on paljastunut ulkopuolisille.

Tekijänoikeus ja muut oikeudet

 • Kaikki palveluun liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut oikeudet kuuluvat Autokorjaamo.fi:lle tai Autokorjaamo.fi:n yhteistyökumppaneille.
 • Autokorjaamo.fi saa hyödyntää käyttäjän palveluun syöttämiä tietoja mutta ainoastaan palvelun toteuttamiseksi. Autokorjaamo.fi käyttöoikeus säilyy voimassa edellä mainitun käyttötarkoituksen ja henkilötietolainsäädännön rajoissa, vaikka käyttäjä ei enää käyttäisikään palvelua.

Vastuunrajoitus

 • Palvelua koskevien katkosten ja virheiden sekä palveluun syötettyjen tietojen muuttumisen tai tuhoutumisen osalta Autokorjaamo.fi:n vastuu rajoittuu virhetilanteiden korjaamiseen sekä tietojen palauttamiseen viimeisimmältä varmuuskopiolta.
 • Muiden käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen osalta Autokorjaamo.fi vastuu rajoittuu välittömien vahinkojen korjaamiseen.
 • Autokorjaamo.fi ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Autokorjaamo.fi tai sen alihankkijaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä kuten tuhotyöstä, onnettomuudesta, lakosta taikka yleisen tietoliikenteen tai energianjakelun häiriöstä.
 • Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. Lisäksi kolmannet osapuolet voivat tarjota palveluitaan palvelun välityksellä. Autokorjaamo.fi ei vastaa tällaisista kolmansista osapuolista.

Palvelun päättyminen

 • Käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelu milloin tahansa. Palvelun mahdolliset erilliset maksulliset osiot voivat sisältää poikkeavia irtisanomisehtoja kuten määräaikaisia voimassaolokausia.
 • Autokorjaamo.fi:llä on oikeus välittömästi keskeyttää tai lopettaa palvelun toimittaminen käyttäjälle, jos käyttäjä toistuvasti tai olennaisella tavalla rikkoo näitä käyttöehtoja tai palvelun käyttöohjeita.
 • Palvelun päättyessä Autokorjaamo.fi poistaa käyttäjää koskevat tiedot palvelusta henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja siltä osin kuin ne eivät ole enää tarpeen Palvelun toteuttamiseksi.

Palvelun siirtäminen

Mikäli Autokorjaamo.fi siirtää palvelua koskevan liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle, Autokorjaamo.fi:llä on oikeus samassa yhteydessä siirtää myös käyttäjän ja Autokorjaamo.fi:n välinen palvelua koskeva sopimussuhde kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

Laki ja oikeuspaikka

 • Käyttäjän ja Autokorjaamo.fi väliseen palvelua koskevaan sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoilla ei rajoiteta käyttäjän oikeuksia, jotka perustuvat kuluttajansuojalainsäädäntöön.
 • Kaikki käyttäjän ja Autokorjaamo.fi väliset palvelua koskevat erimielisyydet pyritään selvittämään ensisijaisesti neuvottelemalla. Toissijaisesti erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen tunniste ja voimaantulopäivä

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.1.2017 alkaen.